Fund Continuous Disclosure

(ST1) Strateji Portfolio First Equity Fund (Equity Intensive Fund)

Fundimental Information About Investment Funds LAST UPDATE : 19/01/2021

Portfolio Information

Date of Public Offering : 11/03/1997

Since 19/01/2021 :

NAV or (Fund Overall Value) : 94,441,568.72
Number of Investors : 395
Unit Price : 19.826964

Portfolio Allocation
Equities : %87.11
Government Bill/Treasury Bond : %0.00
Reverse Repo : %0.00
BPP : %7.41
Diger : %5.48
Sum : %100.00

Lowest quantity for purchase : 1 Quantity
Buy/Sell time (Trade Time) : 13:30

Fund Investment Purpose / Strategies
Fon, Borsa İstanbul’da işlem gören hisse senetlerine yatırım yaparak, orta ve uzun vadede sermaye kazancı elde etmeyi hedefler. Fon aktif bir yatırım tarzıyla yönetilir ve Fon portföyünün asgari %80’i, araştırma, analiz ve değerlendirmeler sonucu seçilen ortaklık paylarına yatırılır. Fon’un asgari %80 olan ortaklık payı oranı, piyasa değerlemelerine ve beklentilere paralel olarak %80 - %100 aralığında değişebilir.

Fon’un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle Fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BİST’te işlem gören ihraççı payları, ihraççı paylarına ve ihraççı payı endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatları, ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı aracı kuruluş varantlarına yatırılır.
Portföye borsa dışından dayanağı endeks olan türev araçlar ve yabancı yatırım araçları dahil edilmeyecektir.
Portföye riskten korunma amacıyla sınırlı olarak borsa dışından türev araç ve swap sözleşmeleridahil edilebilir ve sözleşmeler nedeniyle maruz kalınan karşı taraf riski fon toplam değerinin %10’unu aşamaz. Borsa dışı sözleşmeler fonun yatırım stratejisine uygun olarak fon portföyüne dahil edilir. Sözleşmelerin karşı taraflarının yatırım yapılabilir derecelendirme notuna sahip olması, herhangi bir ilişkiden etkilenmeyecek şekilde objektif koşullarda yapılması ve adil bir fiyat içermesi ve fonun fiyat açıklama dönemlerinde gerçeğe uygun değeri üzerinden nakde dönüştürülebilir olması zorunludur.
Ayrıca, borsa dışı türev araç ve swap sözleşmelerinin karşı tarafının denetime ve gözetime tabi finansal bir kurum (banka, aracı kurum v.b.)olması ve fonun fiyat açıklama dönemlerinde “güvenilir” ve “doğrulanabilir” bir yöntem ile değerlenmesi zorunludur.

Fonun karşılaştırma ölçütü fonun yatırım stratejisi ve yatırım yapılan varlıkların portföy içindeki ağırlığı dikkate alınarak; %95 BIST 100 Getiri Endeksi ve %5 BIST-KYD Repo(Brüt) endekslerinin ağırlıklandırılması ile hesaplanacak değer olarak belirlenmiştir.

Portföyde VİOP’da işlem gören türev araçlarına riskten korunma ve/veya yatırım amaçlı olarak yer verilebilir. Kaldıraç yaratan işlemlerin pozisyonlarının hesaplanmasında, Rehber’in “Fon Türlerine İlişkin Kontrol” başlığında yer alan sınırlamalara uyulur.

Yatırım yapılacak varlıkların belirlenmesinde Strateji Portföy Yönetimi A.Ş. yetkilidir.

Information of Directors and Investment

Trade Name
STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş

Fund Council Members
BURAK İHSAN ÇETİNÇEKER
MURAT AĞCI
ERCAN GÜNER

Fund Auditing
FATİH MARTI

Fund Manager
HÜLYA ÜNLÜ

Founders mutual structure
Name Surname / Trade Name Participation Fee (TL) Participation (%)
STRATEJİ HOLDİNG A.Ş. 1,875,000.00 75.00
STRATEJİ MENKUL DEĞERLER A.Ş 625,000.00 25.00
Sum 2,500,000.00 100.00
Trade Places (Buy/Sell places)

Strateji Menkul Değerler, Internet Şube linkinden 

ve diğer bütün banka / aracı kurumlar üzerindeki hesaplarınızdan fonlarımızı alabilirsiniz.