Fund Continuous Disclosure

(STT) Strateji Portfolio Debt Instruments Fund

Fundimental Information about Investment Funds LAST UPDATE : 06/08/2020

Portfolio Information

Date of Public Offering : 25/04/2014

Since 06/08/2020 :

NAV or (Fund Overall Value) : 9,510.75
Number of Investors : 48
Unit Price : 0.019824

Portfolio Allocation
Equities : %0.00
Government Bill/Treasury Bond : %100.00
Reverse Repo : %0.00
Özel Sektör Borçlanma Araçları : %0.00
BPP : %0.00
Diğer : %0.00
Sum : %100.00

Lowest quantity for purchase : 1 Quantity
Buy/Sell time (Trade Time) : 12:00

Fund Investment Purpose / Strategies
Fonun yatırım amacı Kurucu, fonun katılma payı sahiplerinin haklarını koruyacak şekilde temsili, yönetimi, yönetiminin denetlenmesi ile faaliyetlerinin içtüzük ve izahname hükümlerine uygun olarak yürütülmesinden sorumludur. Kurucu fona ait varlıklar üzerinde kendi adına ve fon hesabına mevzuat ve içtüzüğe uygun olarak tasarrufta bulunmaya ve bundan doğan hakları kullanmaya yetkilidir. Fonun faaliyetlerinin yürütülmesi esnasında portföy yöneticiliği hizmeti de dahil olmak üzere dışarıdan hizmet alınması, Kurucunun sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
Fon portföyü, kolektif portföy yöneticiliğine ilişkin PYŞ Tebliği’ndebelirtilen ilkeler ve fon portföyüne dahil edilebilecek varlık ve haklara ilişkin Tebliğ’de yer alan sınırlamalar çerçevesinde yönetilir.
Fon portföyünün en az %80 devamlı olarak Kamu ve/veya Özel Sektör Borçlanma araclarına yatırılır. Fon portföyünün %20 kısmı ile ise Ortaklık Payları, Ters Repo İşlemleri, Vadeli Mevduat/Katılma Hesabı, Takasbank Para Piyasası İşlemleri, Fon ile Borsa Yatırım fonu katılma payları, Aracı kuruluş ve ortaklık varantları ve sertifikalar, Gayrimenkul Sertifikaları, Kira sertifikaları, Yabancı Borçlanma Araçları, Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler yatırım yapılabilir.
Portföye borsa dışından dayanağı endeks olan türev araçlar ve yabancı yatırım araçları dahil edilmeyecektir.
Portföye riskten korunma amacıyla sınırlı olarak borsa dışından türev araç ve swap sözleşmeleri dahil edilebilir ve sözleşmeler nedeniyle maruz kalınan karşı taraf riski fon toplam değerinin
%10’unu aşamaz. Borsa dışı sözleşmeler fonun yatırım stratejisine uygun olarak fon portföyüne dahil edilir. Sözleşmelerin; karşı taraflarının yatırım yapılabilir derecelendirme notuna sahip olması, herhangi bir ilişkiden etkilenmeyecek şekilde objektif koşullarda yapılması ve adil bir fiyat içermesi ve fonun fiyat açıklama dönemlerinde gerçeğe uygun değeri üzerinden nakde dönüştürülebilir olması zorunludur. Ayrıca, borsa dışı türev araç ve swap sözleşmelerinin karşı tarafının denetime ve gözetime tabi finansal bir kurum (banka, aracı kurum v.b.)olması ve fonun fiyat açıklama dönemlerinde “güvenilir” ve “doğrulanabilir” bir yöntem ile değerlenmesi zorunludur.
Fon portföyüne ağırlıklı olarak Kamu ve/veya Özel Sektör Borçlanma aracları dahil edilir ve fonun karşılaştırma ölçütü/eşik değeri %20 BIST KYD DİBS ORTA, %20 BIST KYD DİBS KISA, %40 BIST KYD ÖSBA SABİT, %15 BİST KYD REPO BRÜT, %5 BİST TÜM Getiri Endeksi belirlenmiştir.
- Fon portföyüne riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla türev araçlaralınabilir.
- Yatırım yapılacak varlıkların belirlenmesinde Strateji Portföy Yönetimi A.Ş. yetkilidir.

Information of Directors and Investment

Trade Name
STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş

Fund Council Members
BURAK İHSAN ÇETİNÇEKER
MURAT AĞCI
ERCAN GÜNER

Fund Auditing
FATİH MARTI

Fund Manager
HÜLYA ÜNLÜ

Founders mutual structure
Name Surname / Trade Name Participation (TL) Participation (%)
STRATEJI HOLDING A.S. 1,875,000.00 75.00
STRATEJİ MENKUL DEĞERLER A.Ş 625,000.00 25.00
Toplam 2,500,000.00 100.00
Trade Places (Buy/Sell places)

Internet sayfamızdaki, Internet Şube linkinden 

ve diğer bütün banka / aracı kurumlar üzerindeki hesaplarınızdan fonlarımızı alabilirsiniz.