Sürekli Bilgilendirme Formları

STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI ŞEMSİYE FONUNA'na bağlı,
(STT) Strateji Portföy Borçlanma Araçları Fonu

Yatırım Fonuna İlişkin Temel Bilgiler SON GÜNCELLEME TARİHİ : 07/07/2020

Portföy Bilgileri

Halka Arz Tarihi : 25/04/2014

07/07/2020 tarihi İtibariyle :

Fon Toplam Değeri : 67,702.82
Yatırımcı Sayısı : 50
Birim Pay Değeri : 0.019758

Portföy Dağılımı
Hisse Senetleri : %0.00
Devlet Tahvili/Hazine Bonusu : %91.11
Ters Repo : %0.00
Özel Sektör Borçlanma Araçları : %0.00
BPP : %8.89
Diğer : %0.00
Toplam : %100.00

En Az Alınabilir Pay Adedi : 1 Adet
Alım - Satım Saatleri : 12:00

Fonun Yatırım Amacı / Stratejisi
Fonun yatırım amacı Kurucu, fonun katılma payı sahiplerinin haklarını koruyacak şekilde temsili, yönetimi, yönetiminin denetlenmesi ile faaliyetlerinin içtüzük ve izahname hükümlerine uygun olarak yürütülmesinden sorumludur. Kurucu fona ait varlıklar üzerinde kendi adına ve fon hesabına mevzuat ve içtüzüğe uygun olarak tasarrufta bulunmaya ve bundan doğan hakları kullanmaya yetkilidir. Fonun faaliyetlerinin yürütülmesi esnasında portföy yöneticiliği hizmeti de dahil olmak üzere dışarıdan hizmet alınması, Kurucunun sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
Fon portföyü, kolektif portföy yöneticiliğine ilişkin PYŞ Tebliği’ndebelirtilen ilkeler ve fon portföyüne dahil edilebilecek varlık ve haklara ilişkin Tebliğ’de yer alan sınırlamalar çerçevesinde yönetilir.
Fon portföyünün en az %80 devamlı olarak Kamu ve/veya Özel Sektör Borçlanma araclarına yatırılır. Fon portföyünün %20 kısmı ile ise Ortaklık Payları, Ters Repo İşlemleri, Vadeli Mevduat/Katılma Hesabı, Takasbank Para Piyasası İşlemleri, Fon ile Borsa Yatırım fonu katılma payları, Aracı kuruluş ve ortaklık varantları ve sertifikalar, Gayrimenkul Sertifikaları, Kira sertifikaları, Yabancı Borçlanma Araçları, Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler yatırım yapılabilir.
Portföye borsa dışından dayanağı endeks olan türev araçlar ve yabancı yatırım araçları dahil edilmeyecektir.
Portföye riskten korunma amacıyla sınırlı olarak borsa dışından türev araç ve swap sözleşmeleri dahil edilebilir ve sözleşmeler nedeniyle maruz kalınan karşı taraf riski fon toplam değerinin
%10’unu aşamaz. Borsa dışı sözleşmeler fonun yatırım stratejisine uygun olarak fon portföyüne dahil edilir. Sözleşmelerin; karşı taraflarının yatırım yapılabilir derecelendirme notuna sahip olması, herhangi bir ilişkiden etkilenmeyecek şekilde objektif koşullarda yapılması ve adil bir fiyat içermesi ve fonun fiyat açıklama dönemlerinde gerçeğe uygun değeri üzerinden nakde dönüştürülebilir olması zorunludur. Ayrıca, borsa dışı türev araç ve swap sözleşmelerinin karşı tarafının denetime ve gözetime tabi finansal bir kurum (banka, aracı kurum v.b.)olması ve fonun fiyat açıklama dönemlerinde “güvenilir” ve “doğrulanabilir” bir yöntem ile değerlenmesi zorunludur.
Fon portföyüne ağırlıklı olarak Kamu ve/veya Özel Sektör Borçlanma aracları dahil edilir ve fonun karşılaştırma ölçütü/eşik değeri %20 BIST KYD DİBS ORTA, %20 BIST KYD DİBS KISA, %40 BIST KYD ÖSBA SABİT, %15 BİST KYD REPO BRÜT, %5 BİST TÜM Getiri Endeksi belirlenmiştir.
- Fon portföyüne riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla türev araçlaralınabilir.
- Yatırım yapılacak varlıkların belirlenmesinde Strateji Portföy Yönetimi A.Ş. yetkilidir.

Dokümanlar
Yatırım ve Yönetime İlişkin Bilgiler

Portföy Yöneticisi Kuruluş Ticaret Ünvanı
STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş

Fon Kurulu Üyeleri
BURAK İHSAN ÇETİNÇEKER
MURAT AĞCI
SELİM TAYLAN

Fon Denetimi
FATİH MARTI

Fon Müdürü
HÜLYA ÜNLÜ

Kurucuların Ortak Yapısı
Ad Soyad veya Tic. Ünvanı İştirak Tutarı (TL) İştirak (%)
STRATEJI HOLDING A.S. 1,875,000.00 75.00
STRATEJİ MENKUL DEĞERLER A.Ş 625,000.00 25.00
Toplam 2,500,000.00 100.00
Alım - Satım Yerleri

Internet sayfamızdaki, Internet Şube linkinden 

ve diğer bütün banka / aracı kurumlar üzerindeki hesaplarınızdan fonlarımızı alabilirsiniz.